1.1. przebudowa i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kwiatowej, 1.2. przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej, w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. przebudowa i remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Kwiatowej,
1.2. przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sygnalizacji świetlnej,

która obejmuje swym zakresem:
a) przebudowę ul. Kwiatowej – drogi powiatowej Nr 1912E - wraz z przebudową włączenia ul. 1-go Maja i ul. Wieczorkiewicza oraz rozbiórkę sieci cieplnej;
b) przebudowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla przebudowy ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda Józefa Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie;
c) przebudowę kanalizacji sanitarnej, dla przebudowy ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda Józefa Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie;
d) budowę odcinka wodociągu wraz z usunięciem kolizji dla przebudowy ulicy Kwiatowej (rozbiórka wodociągu) na odcinku od ronda Józefa Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie;
e) odcięcie nieczynnego wodociągu w ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Okrzei w Bełchatowie;
f) remont kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Okrzei w Bełchatowie;
g) remont kanalizacji sanitarnej wraz z zamuleniem nieczynnej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Bełchatowie;
h) budowa i rozbiórka oświetlenia ulicy Kwiatowej w Bełchatowie;
i) budowa i rozbiórka słupa monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i 1-go Maja w Bełchatowie;
j) budowa i rozbiórka sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i 1-go Maja w Bełchatowie;
k) remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kwiatowa – 1-go Maja w Bełchatowie;
l) przebudowa linii nN w związku z przebudową ulicy Kwiatowej w Bełchatowie
m) wycinkę drzew kolidujących z robotami drogowymi;
n) w przypadku pozyskania dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji z FDS Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 2 szt. tablic informacyjnych;
o) wykonanie Projektu oznakowania na czas trwania robót i uaktualnienie załączonego Projektu Stałej Organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, STWiORB i warunków technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego
dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1.2. jest planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zamówienia: 5 061 002,02 PLN

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

ul. T. Kościuszki 1
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
ul. T. Kościuszki 1
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in