Dostawy Leków różnych.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków różnych – szczegółowe wykazy określają załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy. Ilości artykułów podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).
Zamówienie składa się z 17 części:
Dostawy leków różnych - część 1
Dostawy leków różnych - część 2
Dostawy leków różnych - część 3
Dostawy leków różnych - część 4
Dostawy leków różnych - część 5
Dostawy leków różnych - część 6
Dostawy leków różnych - część 7
Dostawy leków różnych - część 8
Dostawy leków różnych - część 9
Dostawy leków różnych - część 10
Dostawy leków różnych - część 11
Dostawy leków różnych - część 12
Dostawy leków różnych - część 13
Dostawy leków różnych - część 14
Dostawy leków różnych - część 15
Dostawy leków różnych - część 16
Dostawy leków różnych - część 17
2. Ilości artykułów podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przelicze-niowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).
3. Ilości podane w formularzach cenowych są orientacyjne i Dostawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika), a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie. Dostawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artyku-łów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami obowiązującymi dla szpitali.
5. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb, będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).
6. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
33600000-6 (Produkty farmaceutyczne).
Dodatkowe kody (CPV):
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 17. Oferty lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Dostawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Dostawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
12. Dodatkowo w przypadku gdy Dostawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia wa-runków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
14. W przypadku, gdy Dostawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwy-konawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Do-stawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
15. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie.
17. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów - apteka.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Oleśnicka 4
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in