ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.

» Notice description

ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.
1. Miejsce dostaw żwirów kruszonych:
- na plac składowy w m. Pisz - 650 ton;
- na plac składowy w m. Orzysz - 350 ton;
2. Miejsce dostaw soli drogowej:
- na plac składowy w m. Pisz - 200 ton;
- na plac składowy w m. Orzysz - 100 ton;
- na plac składowy w m. Biała Piska - 100 ton;
3. Ww. ilości żwirów kruszonych i soli drogowej są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych od Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy dostawami na poszczególne place składowe. Przesunięcia mogą być dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe w ramach ogólnej wartości umowy.
5. Materiały dostarczane będą partiami. Żwiry kruszone w ilości po ok. 30 ton poszczególnych frakcji jednorazowo, a sól drogowa w ilości po ok. 25 ton jednorazowo. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego będzie następowało w formie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiałów w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający, w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi rodzaj materiału, ilość jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku. Koszt transportu materiałów leży po stronie Wykonawcy.
6. Żwiry kruszone muszą spełniać wymagania określone normą PN-EN-13043:2004 – kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Oferowana sól drogowa musi:
a) spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02;
b) posiadać opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
c) posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych (Formularz 2.2. i 3.2.) zamieszczonych w Rozdziałach II i III SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi Rozdział IV SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Czerniewskiego 6
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Sand

» Buyer data

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in