Przebudowa ulic Leśna -Torowa

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacji zadania p.n.: Przebudowa ulic Leśna-Torowa
w Opocznie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie robót rozbiórkowych i regulację uzbrojenia,
2) Wykonanie robót ziemnych i ścianki oporowej,
3) Wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt na włączeniu,
4) Wykonanie nawierzchni - elementy ulic,
5) Wykonanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu-roboty wykończeniowe,
6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
7) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych,

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja:
1) załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa,
2) załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych–zwana
dalej „STW i ORB”,
3) załącznik nr 3 - przedmiar robót,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 11:00


» Location

Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Opoczno
Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in