Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego

» Notice description

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje likwidację wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1100 ton. 2. Zamówienie zostaje podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot zamówienia.
Zadanie nr 1 – likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego – teren gminy Dolice, Kobylanka, Stargard, Stara Dąbrowa, część gmin Marianowo i Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 550 ton.
Zadanie nr 2 – likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego – teren gminy Suchań, Dobrzany, Ińsko, część gmin Marianowo i Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 550 ton.
Każdy Wykonawca może złożyć oferty częściowe na każde z wymienionych zadań (1,2). Temu samemu Wykonawcy mogą zostać udzielone zamówienia na dwa zadania będące przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Likwidacja wyrw i wyboi winna obejmować niżej wymienione roboty: 1) dojazd do miejsca prac wskazanego przez Zamawiającego; 2) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;3) opracowanie projektu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót wraz
z jego uzgodnieniem; 4) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót; 5) wywóz odpadów; 6) usunięcie nadmiaru niezwiązanego kruszywa z jezdni i pobocza dróg wraz z jego wywózką do miejsca, które Wykonawca sam sobie zapewni; 7) dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce robót; 8) wykonanie naprawy zgodnie ze SSTWiOR; 9) pomiary i badania; 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 4. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 2) wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, 3) wzór umowy, będące załącznikami oraz integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 10:00


» Location

Skarbowa 1
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych
Skarbowa 1
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in