Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym- Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w zakresie budowy dróg poscaleniowych dla projektu „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Lp. Numer drogi Zakres rzeczowy - opis
1. 1 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 2+094,72 – długość 2 094,72 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 4 przepustów
2. 2 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+002,40 – długość 1 002,40 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 5 przepustów
3. 3 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+476,48 – długość 476,48 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 2 przepustów
4. 4 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+365,10 – długość 365,10 m, szer. 3,0 m wraz z przebudową przepustu
5. 5 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+346,90 – długość 346,90 m, szer. 3,0 m
6. 6 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+212,49 – długość 212,49 m, szer. 3,5 m
7. 7 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 411,44 – długość 411,44 m, szer. 3,0 m
8. 8 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+140,56 – długość 140,56 m, szer. 3,0 m
Razem: Długość dróg do budowy – 5 050, 09 m wraz z przebudową 12 przepustów

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie włączeń wyżej wymienionych dróg do dróg publicznych (kategorii gminnej i powiatowej) oraz zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ) służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę w szczególności:
1) projekt budowlany;
2) projekt wykonawczy;
3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie
Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót;
4) przedmiar robót.
Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na roboty objęte niniejszym zamówieniem pisemnej gwarancji na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje §7 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny), licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in