„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo” w podziale na 2 zadania.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo” w podziale na 2 zadania.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zadanie 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo – etap II”.
2) Zadanie 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo”.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6.1. i 6.2. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ) odpowiednio dla każdego zadania.
4. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, na czas trwania tych czynności, przy uwzględnieniu następujących założeń:
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3;
2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji lub rozliczania zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania w tym przedmiocie;
3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach zamówienia.
4) jeżeli czynności wskazane w pkt 3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub Podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in