Budowa rolkowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa rolkowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno–użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie:
1.1. Faza I Projektowa, w której zakres wchodzi w szczególności:
1.1.1. opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów, a także zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zależnych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, na poniższych zasadach:
1.1.1.1. wykonanie Projektu Budowlanego,
1.1.1.2. wykonanie przedmiarów robót,
1.1.1.3. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień i opinii, dopuszczeń, akceptacji, aprobat, uwarunkowań, a także innych dokumentów, których uzyskanie jest niezbędne w celu należytego i zgodnego z prawem wykonania świadczeń przewidzianych umową,
1.1.1.4. wykonanie wszelkich Projektów Wykonawczych,
1.1.1.5. wykonanie pozostałej przewidzianej w umowie Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, w tym STWiOR, o których mowa w § 1 Wzoru umowy,
1.1.1.6. zgłoszenie do nadzoru budowlanego zamiaru realizacji robót.
1.2. Faza II wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej i protokolarnie zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej, wraz z:
1.2.1. Realizacją robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej Dokumentacji Projektowej,
1.2.2. Wykonywaniem niezbędnej dokumentacji i robót budowlanych, zgłoszeń robót budowlanych nie wchodzących w zakres pozwolenia na budowę, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.
1.2.3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie inwestycji wykonywanej na podstawie Umowy.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji licząc od daty podpisania Protokół odbioru przedmiotu umowy.
2.1. na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy,
2.2. na dostarczony i zamontowany sprzęt i urządzenia na okres co najmniej 24 miesięcy.
3. Szczegółowy zakres robót określa Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Prawa zamówień publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności robotników budowlanych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności projektowania oraz czynności dozoru realizowanych robót budowlanych.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia w następującej kolejności:
1) Etap 1 - Opracowanie Projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
2) Etap 2 – Opracowanie Dokumentacji projektowej, w tym projektów wykonawczych;
3) Etap 3 - Wykonanie robót budowlanych objętych Dokumentacją projektową
7. Wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowi opis przedmiotu zamówienia publicznego w rozumieniu art. 29 – 31 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych i powinna spełniać warunki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w wyżej przywołanych przepisach Prawa zamówień publicznych.
8. UWAGA 1 - Informacja dotyczącą przeznaczonej pod inwestycję pn. Budowa rolkowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 części działki nr 2424/60 (obręb Bytom, k.m. 4) położonej przy ul. Pułaskiego w Bytomiu.
1) Większa, zachodnia część przedmiotowej nieruchomości położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Wschodnia część ww. nieruchomości położona jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia – „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”, przyjętego uchwałą nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śląskiego nr 99 poz. 2806 z dnia 20 października 2004 r., na terenach oznaczonym symbolami: Z3 - Obwodnica Śródmiejska, 152b ZU - tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleńce). (W załączeniu mapa poglądową).
3) Dla obydwu ww. części przyjęte zostały uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych - odpowiednio:
a) uchwała nr XVII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu;
b) uchwała nr XVII/222/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp śródmieścia Bytomia , zmieniona Uchwałą nr XXXVIII/482/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
4) Aktualnie opracowywany projekt nowego planu zagospodarowania jest na zaawansowanym etapie procedury planistycznej, tj. przed wyłożeniem do publicznego wglądu. Według procedowanego projektu nowego planu zagospodarowania i działka nr 2424/60 przeznaczona jest w całości pod tereny usług sportu (US).
9. UWAGA 2 - Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową przyjmując za podstawę to, że działki nr 2424/60 przeznaczona jest w całości pod tereny usług sportu (US).
Zamawiający zakłada, że przedmiotowe zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące działki nr 2424/60 zostaną sfinalizowane w miesiącu kwietniu 2021 r. ewentualnie najpóźniej w miesiącu czerwcu 2021 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Parkowa 1
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 1
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in