Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna, obejmujące oddanie Zamawiającemu do korzystania urządzeń wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, w tym serwera i urządzeń oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z oprogramowania w modelu SaaS /kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne, 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego/.
2. Wykonawca będzie świadczył również asystę techniczną dla wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, od momentu odbioru Systemu przez Zamawiającego do końca okresu obowiązywania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz umowie.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego (bez VAT) wynosi: 274 180,00 PLN, co stanowi równowartość: 64 221,30 EURO, wartość zamówienia objętego prawem opcji, o którym jest mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wynosi: 7 128,00 PLN, co stanowi równowartość: 1 669,59 EURO
6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego sposób realizacji określa SIWZ i wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznikiem nr 2 (szczegółowy opis asysty technicznej oraz obsługi serwisowej sprzętu, serwera i systemu).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn 10-101
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn 10-101
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in