ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁBASKOWO W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ZNAJDUJĄCYM SIĘ W MIEJSCOWOŚCI SMOLĘCIN

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin, dz. nr ew. gruntów 177/4 obręb Barnisław.
Kody CPV:
90533000-2: usługi gospodarki odpadami;
90500000-2: usługi związane z odpadami;
90511000-2: usługi wywozu odpadów;
90513100-7: usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych;
90512000-9: usługi transportu odpadów;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wszystkie osoby, które będą wykonywać prace fizyczne związane z odbiorem odpadów komunalnych przy realizacji zamówienia.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
4. Podwykonawstwo:
a) Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
b) Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
c) Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawstwa zostały określone w § 6 wzoru umowy.
5. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.12.2020 | 10:45


» Location

Kołbaskowo 106
Kołbaskowo 72-001
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services
  • Waste management

» Buyer data

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
Kołbaskowo 72-001
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in