Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w D.A. LIMBA (bud. 38), zlokalizowanego na terenie kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161

» Notice description

Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w D.A. LIMBA (bud. 38), zlokalizowanego na terenie kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161
4. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:
• roboty związane z wymianą dźwigu osobowo - towarowego,
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
• wykonywania robót wymienionych w pkt. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego do przekazania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
• zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
• zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt. 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.
6. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in