Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy

» Notice description

Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy. Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi wraz ze zjazdami do posesji o następujących parametrach (zgodnie z rys. PZT):
- odcinek AB o długości L=163,72m i szerokości 4,0m,
- odcinek CBDE o długości L=367,37m i szerokości 4,0m,
- odcinek DF o długości L=119,94m i szerokości 4,0m,
- na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania,
- na całym zakresie opracowania należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni szutrowej, pozyskany materiał z rozbiórki należy wbudować w pobocza,
- po rozbiórce należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu ułożenia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/315mm o gr 20cm,
- projektuje się remont zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 20 cm,
- na całej jezdni oraz zjazdach zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11S o gr 6cm,
- spadek poprzeczny jezdni : jednostronny i=2,0% oraz odcinkowo dwustronny i=2%,
- należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu,
- przewiduje się ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych 30x50x10 cm ( szerokość x długość x grubość) na ławie betonowej z oporem na odcinku DF. Lokalizacja zgodnie z PZT,
- włączenie w drogę powiatową nr 1088f należy wykonać zgodnie z decyzja Starosty Żagańskiego nr TD.7113.36.2019EJ,
- geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
- 6cm - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm,
- istniejące zagęszczone podłoże

Konstrukcja poboczy:
- 10cm- materiał z rozbiórki jezdni szutrowej.

Zestawienie projektowanych elementów:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 3.080,00m2,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów 185,00m2,
- ściek betonowy 30x50x10 cm ( szerokość x długość x grubość) 47,00m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.02.2021 | 09:30


» Location

Armii Krajowej 9
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy w Żaganiu
Armii Krajowej 9
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in