Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9 w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zakres zamówienia obejmuję m.in.:
1) Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych,
2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i/lub innego dokumenty, jeżeli będzie wymagany do zgodnego z prawem korzystania z obiektu.

Termin realizacji do 31 lipca 2022 roku
Harmonogram płatności:
- rok 2021 – około 59% wartości zadania
- rok 2022 – około 41% wartości zadania

Przy czym w związku z rozłożeniem płatności za przedmiot zamówienia na okres dwuletni, podział zamówienia na etapy oraz terminy ich realizacji w powiązaniu z terminami płatności zostaną określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane: 36 miesięcy

Targowisko przeznaczone będzie na cele promocji lokalnych produktów rolno-spożywczych wytworzone przez podmioty, które prowadzą swoją działalność rolniczą lub gospodarczą na obszarze województwa podkarpackiego, będzie obiektem ogólnodostępnym oraz całorocznym (możliwość sprzedaży produktów przez cały rok, ogrzewane zaplecze sanitarne i techniczne, zlokalizowane w budynku wielofunkcyjnym).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie m.in:
- inwentaryzacji stanu istniejącego,
 projektu budowlanego wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi (wody ciepłej i zimnej, wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, sieciami i przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi doprowadzonymi do terenu targowiska (przyłącza elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz zagospodarowania terenu;
 wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych;
 wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;
 wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 wykonanie wytycznych dotyczących BIOZ;
 w razie potrzeby opracowanie niezbędnych ekspertyz technicznych, badań, odkrywek itd.

Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późn. zm.)
 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 02.75.690 z późn. zm.)
 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wykonana dokumentacja projektowa musi być również zgodna z:
 wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) musi być opracowana zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

Wykonana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności BHP, p.poż i SANEPID.

Jeżeli wskutek uprzednich uzgodnień z ww. służbami wyniknie konieczność zaprojektowania i wykonania robót wymaganych przez odnośne przepisy (np. wykonania instalacji ppoż, montażu czujek dymu, zraszaczy, zabezpieczenia przeciwpożarowego wewnątrz i zewnątrz budynku w hydranty i inne) – należy te roboty zaprojektować i wykonać.

Dokumentacja wykonawcza (projektowa) i jej uszczegółowienie winne pozwalać na określenie dokładnego sposobu wykonania i zakresu prac budowlano - montażowych oraz dokonania odbioru wykonanych robót.
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Dokumentację i inne opracowania należy sporządzić w wymaganej ilości egzemplarzy.

Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu budowlanego należy uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, na podstawie których należy zrealizować przedsięwzięcie. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy również uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty, opinie, wyniki badań i prób, oraz niezbędne do uzyskania zgód właściwych organów oraz pozwolenia na użytkowanie w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do SIWZ.

Opis Targowiska wg. PFU
Powierzchnia handlowa targowiska (powierzchnia sprzedaży wg Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r.) - 1 544 m2.
Targowisko posiada trzy rodzaje stanowisk: zadaszone (wiata) w ilości 70 szt. o łącznej powierzchni 800 m2, co stanowi 51,8% całkowitej powierzchni handlowej, namioty 3x3m szt. 24 dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) o łącznej powierzchni 216 m2, co stanowi 14,00 % całkowitej powierzchni handlowej oraz niezadaszone dla sprzedaży odzieżowo-obuwniczej, przemysłowej i mięsnej w ilości 22szt. - o wymiarach 4mx6m o łącznej powierzchni 528 m2, co stanowi 34,2% całkowitej powierzchni handlowej.
Spośród istniejących stanowisk min. 50,0% zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno-spożywczych. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.
Targowisko musi spełniać warunki z załącznika do Rozporządzenia MRiRW z dnia 20.07.2016 r. i być opatrzone tablicą „ Mój rynek”.
Teren przedmiotowych działek przeznaczono na budowę placu targowego zabudowanego wiatą, stołami z zadaszeniami wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, ponadto:
1) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji,
2) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia opracowań, wykonania zadania,
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych,
4) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania,
5) Dokumentacja techniczna powinna określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów,
6) Zamawiający dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami,
7) Dokumentację techniczną należy wykonać w zakresie (i ilości) koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych,
8) Oprócz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu całości opracowania w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym,
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, opiniowania dokumentacji przez właściwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych,
10) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do pełnienia nadzoru autorskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.12.2020 | 11:00


» Location

ul. M. Konopnickiej 2
Kańczuga 37-220
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2
Kańczuga 37-220
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in