Zakup i dostawa obuwia i odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę obuwia i odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” zgodnie z zastawieniem rodzajowo - ilościowym. Zamawiający dokonywać będzie zamówień częściowych zgodnie z zamówieniami Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą faxu lub drogą e-mailową, w których będą określone szczegółowo ilości i rozmiary odzieży i obuwia, a także na życzenie Wykonawcy również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Wymagany termin dostawy zamówień częściowych do 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Miejsce dostawy: ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu na 2 części
i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy –
na jedną lub wszystkie części.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części:
a) Część 1 – robotnik gospodarczy;
b) Część 2 – pracownik budowlany.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia określonego dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca dostarczy obuwie lub odzież roboczą zgodnie z zestawieniem rodzajowo - ilościowym zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr I.3. do SIWZ;
6. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
7. Zamawiający wymaga zachowania jednolitej stylistyki odzieży i obuwia dostarczonych w ramach poszczególnych części zamówienia.
8. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
9. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji odzieży lub obuwia są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
10. Dostarczona odzież i obuwie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych nakładów Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowana odzież i obuwie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały użyte do wykonania odzieży i obuwia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu pierwszej dostawy atesty, certyfikaty lub deklarację zgodności CE na dostarczoną odzież potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w pkt 3.11. SIWZ.
12. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
13. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu „Lepsze jutro II”, możliwość:
a) wprowadzenia korekty ilości asortymentu odzieży i obuwia określonych w załączniku nr I.3. do SIWZ, z zachowaniem cen jednostkowych i wysokości maksymalnego wynagrodzenia, zaoferowanych przez Wykonawcę;
b) zmniejszenia ilości odzieży i obuwia określonych w załączniku nr I.3. do SIWZ w zależności od liczby osób uprawnionych do otrzymywania odzieży i obuwia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem przewidzianych ilości.
14. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określoną w niniejszej SIWZ odzież lub obuwie. Transportu odzieży i obuwia objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko.
15. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac projektowych, wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, zróżnicowanie wymiarów odzieży i obuwia (damskie i męskie) oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy.
16. Ustalone maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom, z zastrzeżeniem postanowień § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr I.4 do SIWZ, i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
17. Wyłoniony Wykonawca (dla poszczególnych części) zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności, o których mowa w pkt 45 SIWZ.
18. Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie projektu "Lepsze jutro II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Staszica 4
Zielona Góra 65-175
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Centrum Integracji Społecznej
ul. Staszica 4
Zielona Góra 65-175
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in