„Dostawa (zakup) oleju napędowego na potrzeby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o. w roku 2021”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) oleju napędowego na potrzeby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o., Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna w okresie 12 miesięcy (rok 2021). 1) Oferowane produkty będące przedmiotem dostawy (zakupu) muszą spełniać aktualne wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 2) Oferowane produkty będące przedmiotem dostawy (zakupu) muszą spełniać wymagania stosownych aktualnych na dzień składania ofert norm: - dla oleju napędowego - PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe. Wymagania i metody badań.” 3) Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 09100000-0 paliwa CPV- 09134100-8 olej napędowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego do siedziby Zamawiającego. Zapotrzebowanie w ilości do 60 000 litrów. 2) Podane powyżej ilości dotyczą szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na paliwo w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo w okresie trwania umowy w stosunku do deklarowanego szacunkowego zapotrzebowania na paliwo w roku 2021, Wykonawca nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego. Zamawiający deklaruje zakup co najmniej 80 % szacunkowej ilości paliw. 3) Dostawy oleju napędowego na bazę zamawiającego odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo na koszt Wykonawcy w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego (każdorazowa dostawa w ilości do 2500 litrów) poprzez zamówienie telefoniczne, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, dokumentowane dowodem wydania wz. Dowód wydania produktu musi zawierać datę, miejsce, ilość paliwa, cenę jednego litra paliwa bez upustu i upust, wartość zakupionego paliwa oraz podpis osoby wystawiającej i odbierającej wz. 4) Rozliczenie zakupu paliwa następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr paliwa uwidocznioną w dowodzie wydania wz z uwzględnieniem rabatu. Rozliczenie transakcji odbywać się będzie poprzez wystawienie faktur VAT z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni, od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. 5) Oferowana przez Wykonawcę cena paliwa obowiązuje na dzień złożenia oferty, dopuszcza się zmianę cen paliwa tylko w zakresie zmian cen produktu u producenta. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w punkcie 3.1. i 3.2. niniejszej SIWZ. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 4) Za szkody wynikłe z dostawy paliwa złej jakości tj. nie odpowiadającej normom określonym w punkcie 3.1., odpowiada Wykonawca, łącznie z ponoszeniem kosztów za te szkody.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 11:00


» Location

Wincentów
Siennica Nadolna 22-302
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o.
Wincentów
Siennica Nadolna 22-302
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in