Dostawa piasku do RDW Zamość

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa piasku do RDW Zamość

Zadanie nr I - 1 100 Mg dostawa do Obwodu Drogowego w Biłgoraju
ul. Krzeszowska 71
Zadanie nr II - 1 200 Mg dostawa do Obwodu Drogowego
w Józefowie ul. Batalionów Chłopskich 29
Zadanie nr III - 1 100 Mg dostawa do Obwodu Drogowego
w Zamościu ul. Stefana Batorego 2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia :
Stawka podatku VAT - 23% .
2. Piasek powinien spełniać wymagania :
a) odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. ( Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005r. ) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
b) posiadać wskaźnik piaskowy powyżej 65% , uziarnienie do 2 mm , ilość nadziarna nie więcej niż 15% , nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm ,zawartość ziaren drobniejszych niż 0,075 mm – nie więcej niż 5% , nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych , nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni , konarów , spełniać pozostałe wymagania dla gat. II zawarte w PN-B-11113 i normach pokrewnych
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie , w miarę potrzeb Zamawiającego. Realizacja dostaw będzie odbywała się w częściach / minimum 100Mg / na podstawie zamówień /faxem lub e-mailem/ w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę.
4. Piasek powinien być dobrej jakości, posiadać aktualne orzeczenie o jego przydatności do zimowego utrzymania dróg wystawione przez niezależne laboratorium drogowe lub pokrewne nie wcześniej niż 01.01.2016r.
5. W przypadku zakwestionowania partii dostawy, Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy , będzie pobierał 2 próbki dostarczonego piasku o masie 6 kg każda , po jednej dla każdej ze stron oraz sporządzi protokół z dostawy . połowa piasku z próbki pozostającej u Zamawiającego zostanie przekazana do zbadania w laboratorium badawczym ( drogowym lub pokrewnym ) celem sprawdzenia jego zgodności z normami i przepisami, a druga połowa pozostawiona będzie u Kierownika Obwodu do czasu otrzymania wyników badań.
6. W przypadku wyników badań potwierdzających niespełnienia w/w warunków, za zakwestionowaną ilość i transport dostarczonego materiału nie zapłaci , a sam materiał pozostawi do dyspozycji Wykonawcy, który w terminie 7 dni na własny koszt zabierze go z placu składowego Zamawiającego i dostarczy materiał właściwej jakości.
7. Dostarczenie trzech partii piasku niespełniającego w/w wymogów może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym.
8. Dostawa piasku będzie się odbywać pojazdami samowyładowczymi na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni dokonanie ważenia każdej dostawy piasku, ważenie powinno być wykonane w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.
10. Podane ilości piasku , są ilościami maksymalnymi , Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia , stosownie do potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego podczas rozładunku materiałów na placu składowym zamawiającego
12.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy ( oznaczenie przedsiębiorstwa ) podwykonawców.
13.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym . Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 st. 5 ustawy)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:50


» Location

Stefana Batorego 2
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Sand

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Stefana Batorego 2
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in