Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonych na terenie Gminy Trzydnik Duży

» Notice description

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
1.2. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK,
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia polegające na odbiorze odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Trzydnik Duży (tzn. osoby skierowane do załadunku odpadów na samochody oraz kierowcy), były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.).
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do za­trudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jed­noosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location


Trzydnik Duży 23-230
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Trzydnik Duży

Trzydnik Duży 23-230
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in