Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Choczu w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

1. Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Choczu odbywać się będzie w ramach przewozów regularnych specjalnych. Realizacja usługi wyłącza prawa wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 1.1 Warunki dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Szkół w Choczu a) dowożenie uczniów odbywać się będzie na godzinę 8:00, odwożenie zaś w godzinach 12:40 lub 13:30 i 14:30 lub 15:15 . Dowożenie nie może być zrealizowane wcześniej niż 50 minut i później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. b) Przewoźnik zapewni opiekę dowożonym uczniom poprzez: - zapewnienie kierowców oraz opiekunów na poszczególnych trasach, którzy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp - sprawdzanie ilości dowożonych uczniów (na poszczególnych trasach) - zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z autobusu - czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozu c) łącznie Wykonawca będzie miał do obsłużenia maksymalnie 121 km dziennie w dni nauki szkolnej na poszczególnych trasach: Przyjazd na godz: 8:00: – Nowolipsk - Brudzewek –Kuźnia - Piła - St. Olesiec -Chocz 14 km ok. 54 uczniów - Kwileń - Józefów – Nowy Olesiec - Chocz 8 km ok. 32 uczniów – Kwileń – Niniew - Stara Kaźmierka – Nowa Kaźmierka - Józefów - Chocz 18 km ok. 44 uczniów Odjazdy o godz: 13:30 - Chocz - Kwileń – Niniew - St. Kaźmierka – Kwileń - Nowa Kaźmierka – Józefów – Nowy Olesiec 28 km ok. 53 uczniów - Chocz – St. Olesiec - Nowolipsk - Brudzewek – Kuźnia - Piła 14 km ok. 29 uczniów Odjazd o godz: 14:30 - Chocz – Kwileń - St. Kaźmierka –Kwileń - Nowa Kaźmierka – Józefów – Nowy Olesiec – St. Olesiec – Nowolipsk - Brudzewek – Kuźnia - Piła 39 km ok. 48 uczniów d) podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich, e) ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 04.01.2021 - 25.06.2021 wynosi około 109 (2021: I i II – 30, III – 23, VI – 18, V – 20, VI - 18), f) usługa będzie świadczona wg ustalonego przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą wykazu dowozów szkolnych, który będzie zawierał: imię i nazwisko dowożonych dzieci, nazwę miejscowości. W/w wykaz zostanie przekazany Wykonawcy dwa dni przed rozpoczęciem usługi, g) wykaz podlega aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, zmianie liczby przewożonych dzieci na poszczególnych trasach, a tym samym zmniejszeniu liczby kilometrów (do 15%), oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu, h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dowożonych uczniów (do 15%), która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą tras dowozu
uczniów, i) w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, dotyczących czasowego ograniczenia działalności szkół i przedszkoli np: z powodu ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Wykonawca nie będzie realizował usługi. j) w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: - skróceniu godzin nauki (np. święto szkoły, rekolekcje itp. uroczystości) - odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi, ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym, ustawowo wolnym od pracy - czasowej zmianie organizacji ruchu w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub innymi wydarzeniami, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowożenia i odwożenia dzieci do i ze szkoły. 1.2. W ofercie należy podać cenę przewozu za 1 km w dni nauki szkolnej dla
pojazdów wykazanych przez Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Konopnickiej 6
Chocz 63-313
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6
Chocz 63-313
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in