Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Warcie przy ul. Sadowej 47.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Warcie przy ul. Sadowej 47 na działce nr 39/9 w obrębie 0008, w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię MERITUM Grupa Budowlana sp. z o. o. Sp. k. z/s w Krakowi
2.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1.budowę budynku komisariatu policji wraz z masztem antenowym o wysokości 25 m;
2. budowę budynku gospodarczo-garażowego z pomieszczeniem przeznaczonym na śmietnik i oddzielnym pomieszczeniem na agregat prądotwórczy;
3. budowę obiektów małej architektury (maszt flagowy i pylon informacyjny z logo policji);
4. budowę utwardzeń terenu (dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, chodników);
5. budowę instalacji wewnętrznych wodociągowych ;
6. budowę instalacji kanalizacyjnych: sanitarnych i deszczowych ze zbiornikiem na retencyjnym;
7. budowę instalacji wewnętrznych c. o.;
8. budowę instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny;
9. budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji;
10.budowę instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem zewnętrzny;
11.budowę przyłączy teletechnicznych;
12.przebudowę sieci elektroenergetycznej.

3.Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenia ruchomego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
4.Do obowiązków Wykonawcy należy załatwienie wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem do Urzędu Dozoru Technicznego zbiornika na gaz płynny – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
5.Wykonawca wraz z ofertą złoży Wykaz urządzeń KP w Warcie, które zostaną zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
6.Dokładny zakres robót został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zawartych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Załącznik ten oraz pozostałe zapisy SIWZ stanowią podstawę niezbędną do wyceny i określenia technologii robót oraz standardu zastosowanych materiałów.
7.Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami decyzji o pozwolenie na budowę nr 993/2019 wydanej w dniu 16.12.2019 r. przez Starostę Sieradzkiego zawartej w Załącznik nr 3 do SIWZ.
8.Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 11 do SIWZ.
9.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i asortymentu równoważnego do wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego rozwiązania materiałowe oraz typy urządzeń i asortymentu są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie standardów w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń, asortymentu. Wykonawca może wycenić materiały i urządzenia, asortyment wskazany przez Zamawiającego lub równoważny o tym samym lub wyższym standardzie.
10.Zamawiający za materiał równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny do określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
11.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z fabrycznie nowych materiałów własnych.
12.Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
13.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu.
14.Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
15.Wymagany okres gwarancji- minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót bez wad.
Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
16.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub dostawców materiałów budowlanych.
17.W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w pkt 3.12. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie.
18.Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 5 i 14 wzoru umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in