Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku, ul. Słonimska 38

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku o salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie.
4. W ramach zamówienia należy dokonać wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki należy uporządkować zgodnie z uregulowaniami określonymi w Polskiej Normie PN-93/ D-02002, przy czym drewno pośrednie oraz kłody z ubytkami, krzywiznami i innymi defektami należy przygotować do sprzedaży jako drewno opałowe, tj. pociąć na kłody o dł. 1,2 m, odwieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego i ułożyć naprzemiennie końcami grubszymi i cieńszymi w równe stosy o wys. do 1 m, a gałęzie zutylizować. Obowiązkiem wykonawcy jest także wykonanie nasadzeń zastępczych. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załączniki nr 1Ado SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr 8 do SIWZ).
7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 10. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszychod określonych w dokumentacji. 11. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 12. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 14. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
Uwagi: 1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu z rozbiórek należy przekazać na konto Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2020 | 10:30


» Location

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in