„Dostawa oleju napędowego grzewczego w latach 2021 - 2022”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego grzewczego, otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej do niżej wymienionych placówek:
a) kotłownia w budynku GOK w Starym Dzikowie
b) kotłownia w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dzikowie
kod CPV 09135100-5
Olej napędowy winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych.
Przewidywana ilość dostarczonego oleju wynosić będzie około 200 000 l
Jednorazowa dostawa oleju będzie nie mniejsza niż 5000 litrów. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw łączonych do poszczególnych placówek.
Wymagane parametry oleju opałowego, zgodne z parametrami określonymi wg normy PN-C-99024:2011 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014r. poz. 1547):
- Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3;
- Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg;
- Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s
- Temperatura płynięcia max -20 st. C;
- Pozostałość po koksowaniu (10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3 %(m/m);
- Zawartość siarki max 0,1 %(m/m);
- Zawartość wody max. 200 mg/kg;
- Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg;
- Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m);
- Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l;
- Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l;
- Skład frakcyjny:
do temperatury 250 st. C destyluje max. 65 % (V/V),
do temperatury 350 st. C destyluje min. 85 % (V/V).
Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia – podyktowane jest
zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. Przedmiotu zamówienia – art. 29 ustawy Pzp).
Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego wystawione przez producenta.
Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy.
W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości oleju opałowego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii pieców co zasilanych tym

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:00


» Location

ul. T. Kościuszki 79
Stary Dzików 37-632
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Stary Dzików
ul. T. Kościuszki 79
Stary Dzików 37-632
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.