Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw w Mszanowie oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szacunkowe – przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy szacuje się na poziomie 50 tys. l/rok. Szacunkowe zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia może ulec zmianie, ze względu na bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnej ilości oleju napędowego, określonej powyżej, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu. Dostawa oleju odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne. Wykonawca winien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, za pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju napędowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 1619). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Parkowa 2
Mszanowo 13-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
Mszanowo 13-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in