Sukcesywna dostawa żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

» Notice description

1. Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego Nr ZP-1/2020 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: sukcesywna dostawa żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części, tj:

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych
Część 2: Dostawa warzyw i owoców
Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych
Część 4: Dostawa produktów mleczarskich
Część 5: Dostawa mrożonek
Część 6: Dostawa ryb

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarty jest w załączniku nr 2a 2b 2c 2d 2e 2f do SIWZ, który jednocześnie jest formularzem cenowym.
4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach części zamówienia wydzielonych przez Zamawiającego (części od 1 do 6).
9. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
10. Dla każdej z części zamówienia, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Złożenie większej ilości ofert na daną część zamówienia przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert na tą część zamówienia.
12. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Fabryczna 3
Mszana Dolna 34-730
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Fabryczna 3
Mszana Dolna 34-730
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in