Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.A.

» Notice description

. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.A.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Instalację zmian oprogramowania produkcji Kamsoft S.A.
• Współpracę z autorami systemów informatycznych w zakresie funkcjonowania systemów eksploatowanych u Zamawiającego
1. Wsparcie telefoniczne w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych eksploatowanych
u Zamawiającego, w ramach limitu godzinowego
• Wykonywanie prac serwisowych, w ramach limitu godzinowego, związanych z funkcjonowaniem zainstalowanego szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.A., w tym m.in.:
a) szkolenia
b) konfiguracja do zmieniających się potrzeb Zamawiającego
c) obsługa zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu systemu i współpraca w tym zakresie
z producentem oprogramowania w celu ich usunięcia i uzyskania stabilności pracy systemu zainstalowanego u Zamawiającego.
d) reakcja serwisowa mająca na celu usunięcie awarii bez zbędnej zwłoki
e) bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
• Informowanie o nowościach, zmianach, nowych wersjach, dotyczących objętego umową oprogramowania.
• Limit godzin do wykorzystania w ramach ryczałtu wynosi 20h/miesiąc.
• Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu awarii - do 8 godzin.
• Szczegółowy zakres świadczenia usługi zawiera projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i płatne jest w okresach miesięcznych.

Na szpitalny system informatyczny składają się następujące moduły oprogramowania Kamsoft S.A.:
KS-SOMED, Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni
KS-MEDIS, Obsługa Szpitala
KS-SOLAB, Zintegrowana Obsługa Laboratorium
KS-ZZL, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
KS-ESM, Ewidencja Środków Majątkowych
KS-FKW, System Finansowo-Księgowy
KS-AOW (KS-APTEKA Windows)

3.2.
1) Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 29 ust 3a ustawy Pzp zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.)
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Słoneczna 1
Łosice 08-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słoneczna 1
Łosice 08-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in