świadczenie usługi prowadzenia i obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Wodnica (dz. nr 20, obr. Wodnica) na terenie Gminy Ustka oraz transportu zebranych w nim odpadów

» Notice description

.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia i obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Wodnica (dz. nr 20, obr. Wodnica)
na terenie Gminy Ustka oraz transportu zebranych w nim odpadów.
Ogólny opis usługi:
1. W ramach dofinansowania uzyskanego dla projektu pn. Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica
na terenie gminy Ustka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 gmina Ustka utworzyła PSZOK-a dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Jest on zlokalizowany w m. Wodnica 70, t.j. na dz. nr 20 w obrębie geodezyjnym Wodnica, gmina Ustka. Teren jest ogrodzony i urządzony, w skład obiektu wchodzą m.in. waga najazdowa, rampa, kontenery na zbierane odpady oraz budynek socjalny.
2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) zgodnie z art. 710 Kodeksu Cywilnego (DZ. U. Z 2020 roku poz. 1740) przyjęcie
w użyczenie nieruchomości, na której znajduje się PSZOK, wraz
z infrastrukturą i urządzeniami,
2) prowadzenie i obsługa w imieniu Gminy Ustka PSZOK-a ,
3) odpady zebrane w PSZOK będą transportowane do Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub przekazywane instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych nie posiadającej statusu RIPOK, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).,
4) dopuszcza się wykonywanie usługi transportu odpadów z miejsca ich wytworzenia
do PSZOK-a przez Wykonawcę, wówczas koszty transportu pokrywa właściciel nieruchomości, z której zostały odebrane odpady.
3. Dane szacunkowe niezbędne do przygotowania oferty:
Szacunkowa ilość kilometrów dot. transportu odpadów z PSZOK-a do RIPOK wynosi: 900 km w skali 1 miesiąca, w skali dwunastu miesięcy 10 800 km.
Liczba złożonych deklaracji ok. 3200.
4.Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ustka
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania określonymi w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska.
5. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stosownie do przepisu art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące cechy usługi uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w szczególności do działu II rozdziału 6 (zbieranie i transport odpadów), a także ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktów prawa miejscowego i wymogów określonych powyżej w opisie przedmiotu zamówienia:
a) transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ustawy o odpadach,
b) transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych (art. 24 ust. 2 ustawy
o odpadach), a w szczególności przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 154 ze zm.),
c) zaleca się, aby realizacja zamówienia (usługa transportu odpadów) odbywała się przy pomocy pojazdów o mniejszej uciążliwości dla środowiska, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu.
6.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w części,
t.j. transport odpadów.
7. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na treść przepisu art. 9ea pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) przekazywanie z PSZOK-u przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych odbywa się bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem pośrednictwa innego zbierającego odpady.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Dunina 24
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insulation materials
  • Waste management

» Buyer data

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in