Wykonywanie usług polegających na wnoszeniu, przenoszeniu, przewożeniu do/z archiwum Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dokumentów (np. teczki i segregatory), przenoszeniu mebli biurowych takich jak: szafy, szafki, biurka, krzesła itp. oraz sprzętu biurowego takiego jak: niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki, komputery itp. w poszczególnych siedzibach Zamawiającego oraz ich przenoszeniu i przewożeniu pomiędzy siedzibami Zamawiającego

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na wnoszeniu, przenoszeniu, przewożeniu do/z archiwum Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dokumentów (np. teczki i segregatory), przenoszeniu mebli biurowych takich jak: szafy, szafki, biurka, krzesła itp. oraz sprzętu biurowego takiego jak: niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki, komputery itp. w poszczególnych siedzibach Zamawiającego oraz ich przenoszeniu i przewożeniu pomiędzy siedzibami Zamawiającego.

3.2. W ramach czynności, o których mowa w pkt 3.1. niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
- demontażu i późniejszym montażu mebli, półek, itp.,
- odłączania od zasilania sprzętu typu niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki,
komputery itp.,
- pakowania i późniejszego rozpakowania i układania dokumentów i innych
drobnych przedmiotów,
- przenoszenia i przewożenia własnym transportem Wykonawcy wskazanych
rzeczy, o których mowa w pkt 3.1. niniejszej specyfikacji, na terenie siedzib ZGN i
pomiędzy siedzibami. Wykonawca musi się zobowiązać do posiadania własnych
worków, pudeł itp. pojemników niezbędnych do przenoszenia dokumentów.
3.2.1. Wykaz siedzib ZGN stanowi Rozdział IV SIWZ.

3.3. Usługi transportowe odbywać się będą na odrębne zlecenia wystawiane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane w miarę konieczności ich wykonywania.

3.3.1. W ramach każdego zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wskazanych w nim czynności.

3.3.2. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia pracowników Zamawiającego oraz nie zlecać wykonywania przedmiotu zamówienia osobom trzecim.

3.4. Zlecenia, w oparciu o które dokonywane będą usługi transportowe, przekazywane będą Wykonawcy pisemnie (e-mailem lub faxem) ewentualnie telefonicznie na co najmniej 2 dni przed terminem wykonania usługi.
3.4.1. W zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. i 3.4. SIWZ, określony będzie zakres usługi i dzień jej wykonania.

3.5. Za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania zamówienia całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną ponosi Wykonawca.

3.6. Czynności, o których mowa w pkt 3.1., 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi i Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie:
a. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku:
aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy
i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) powierzenia podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia
w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą
a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy
w sytuacji ,gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami
i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
dd) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/ wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia.
ee) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zmiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie SIWZ;
b. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym( przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego( przedmiotu zamówienia);
bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy,
c. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając
z należyta starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartość przedmiotu zamówienia
d. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a);
bb)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
e. zmian- niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy;
f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10% wartości przedmiotu zamówienia.
3.6.1.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.6.1.2. Dokonanie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. a ppkt dd) wymaga złożenia przez
Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma
wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży
wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd.
1 ust.1 lit. a ppkt.dd) Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
3.6.1.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) oraz lit. d) ppkt. bb
Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy.
3.6.1.4. W przypadkach o których mowa w ust 1. lit .a),c) i f) zmiany postanowień umowy
nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
3.6.1.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie,
o którym mowa w ust. 1 lit. b),c) i f) obliczone będzie wg zasad przyjętych
niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie.

3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

3.8. Klasyfikacja wg CPV:
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

3.9. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Zamawiający informuje,
iż:
1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie
Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl,
3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu
wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu
wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie
niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym
do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w
pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania
umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych;
5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty
w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta nie zostanie wybrana.
5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w
niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru
Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa.
6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do
nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie
do przenoszenia danych
7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do
zawarcia i realizacji umowy.
3.9.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób,
których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej
oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym
postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do
uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz
powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji
Zamawiającemu.
3.9.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.

3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 917 ze zm.), wszystkich osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z udziałem osób współpracujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1778 ze zm.). Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Jeżeli Wykonawca wykonywał będzie przedmiot zamówienia z udziałem osób
współpracujących, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, w którym określi stopień pokrewieństwa z osobą współpracującą.
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje.


4. Oferty częściowe.

4.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4.2. Wzór formularza oferty zamieszczony jest w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.

4.3. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

4.4. Ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ, należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
UWAGA!!!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w systemie Marketplanet OnePlace (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie zdefiniowanego w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie i złożyć (wysłać) w systemie.
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.5. Oferty powinny być złożone elektronicznie.

5. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Irysowa 19
Warszawa 02-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
Warszawa 02-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in