SP/KK/11/20

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29. ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) sprzątanie, b) pielęgnacja zielni, c) odśnieżanie. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem w obecności jednego z pracowników Zamawiającego. Osobą do kontaktu w sprawie dokonania wizji lokalnej jest Pani Dorota Jaskulska, nr tel. (77) 405 31 67

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Sądowa 6
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Sądowa 6
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in