Naprawa oraz rozbudowa systemu przechowywania danych o wysokiej dostępności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Naprawa oraz rozbudowa systemu przechowywania danych o wysokiej dostępności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami SIWZ podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).
6. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in