Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych

» Notice description

Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych

1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Drezdenko na podstawie biletów miesięcznych szkolnych z ulgą 49% w związku z przysługującymi uprawnieniami na podstawie art. 5 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138 ze zm.) w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
3. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie posiadać licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 z późn. zm.)
4. Przewóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
5. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania dzieci, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania należytego bezpieczeństwa.
6. Osoby skierowane do realizacji zamówienia zapewnią dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd i będą postępować według następujących zasad:
a) opiekun będzie odbierał dzieci z wyznaczonych miejsc o ustalonej wcześniej w harmonogramie dowozów godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela,
b) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod wyznaczone miejsce przekazywał pod opiekę rodziców,
c) osoby sprawujące opiekę zachowują szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu.
7. Wymaga się, aby każde dziecko miało w autobusie miejsce siedzące.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przewozu uczniów nieprzerwanie przez wszystkie dni funkcjonowania jednostek oświatowych, zgodnie z organizacją roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.
9. Przewozy organizowane będą w ramach komunikacji regularnej na podstawie miesięcznych biletów szkolnych, na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona zmian minutowego rozkładu jazdy z powodu zmian organizacyjnych jednostek oświatowych.
10. W przypadku awarii pojazdu służącego do przewozu uczniów Wykonawca zapewni w czasie wskazanym w ofercie na swój koszt pojazd, który zapewni przewóz dzieci na danej trasie.
11. Zamawiający wymaga, aby wsiadanie i wysiadanie dzieci z autobusów obywało się w miejscach do tego przeznaczonych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby sprawującej opiekę nad dziećmi.
13. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy osoby skierowane do realizacji zamówienia nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
14. Wykonawca winien dysponować taką ilością środków transportu, by zapewnić przewóz zgodnie z przedmiotem zamówienia.
15. Środki transportu muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające ich właściwy stan techniczny z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów.
16. Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy
17. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdów.
18. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do wykonania usług spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
19. Wykonawca odpowiada za pełne kwalifikacje i uprawnienia kierowców realizujących przewozy.
20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, w przypadku choroby kierowcy wykonującego przewozy zapewnienie kierowcy zastępczego.
21. Wzrost cen paliwa, części samochodowych czy ubezpieczenia nie będzie miał wpływu na zmianę ceny za świadczoną usługę.
22. Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Zamawiającym rozkład jazdy (godziny przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków). Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci, zmiany docelowej szkoły lub placówki oświatowej, zachowując ustalony limit kilometrów na danej trasie. Ponadto Zamawiający w trakcie roku szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy nie będą wpływały na wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzieci przewożonych na danej trasie, o ile w wymaganym dla danej trasy pojeździe pozostają jeszcze wolne miejsca.
23. Trasy przejazdów, liczbę uczniów oraz liczę kursów określa załącznik A do SIWZ.
24. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Warszawska 1
Drezdenko 66-530
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Warszawska 1
Drezdenko 66-530
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in