DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W PROCESIE UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021, sukcesywnie wg zapotrzebowania dostaw związków chemicznych przeznaczonych do procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
1. Sukcesywna dostawa związków chemicznych stosowanych w procesie technologicznym uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach, z dowozem na plac Zamawiającego
a) nadmanganian potasu, w pojemnikach o wadze do 30 kg
(w ilości szacowanej 1800 kg)
b) podchloryn sodu niestabilizowany wartość aktywnego chloru min. 155 g/l roztwór uwodniony, w pojemnikach o wadze do 35 kg
termin ważności od 7 do 30 dni
zakrętki z odpowietrznikiem z plombą zabezpieczającą
(w ilości szacowanej 34 000 kg)
c) siarczan glinu 17%, 3/8mm granulowany, workowany, worki o wadze 25 kg
(w ilości szacowanej 35 000 kg)
d) w/w środki winny posiadać wymagane przepisami atesty PZH dopuszczające do stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, certyfikaty świadczące o jakości dostarczanego środka i karty charakterystyki.
Osoba upoważniona do rozmów w sprawie środków chemicznych stosowanych przy uzdatnianiu wody – Przemysław Świergul Kierownik Stacji Uzdatniania Wody,
tel. 15 644 68 43.

2. Sukcesywna dostawa na potrzeby Oczyszczalni Ścieków
a) flokulanta, polielektrolitu kationowego służącego do odwadniania osadu ściekowego na prasie taśmowej Firmy TECHINOX PBF-950/2, workowany o wadze do 30 kg, z dowozem na plac Zamawiającego
- parametry fizyczne:
• wygląd zewnętrzny – proszek/granulat
• czas przechowywania produktu w temp. 5 – 300C – ok. 12 miesięcy
• czas trwałości roztworu - min. 1 dzień.
• ilość szacowana 500 kg
• flokulant musi posiadać wymagane przepisami certyfikaty świadczące, o jakości dostarczanego środka i karty charakterystyki,
• środek flokujący powinien zostać dobrany na podstawie prób laboratoryjnych przeprowadzonych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach, w uzgodnionym terminie, na koszt Wykonawcy,
• Wykonawca powinien dokonać doboru flokulanta biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania technologiczne na oczyszczalni i rzeczywistą charakterystykę osadów,
• Wykonawca winien uwzględnić doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania przedmiotowego flokulanta w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy próbach technologicznych,
• flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego,
• osoba upoważniona do rozmów w sprawie doboru środków chemicznych
- Paweł Bartoszek Kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. (15) 644 68 38
b) związku chemicznego do likwidacji odorów na sieci kanalizacji ciśnieniowej
- parametry fizyczne
• gotowy roztwór
• środek nie powodujący korozji
• skuteczny w likwidacji odoru
• substancja łatwa w dozowaniu
• odporny na zamarzanie w okresie zimowym
• ilość szacowana ok. 6000 litrów

3. Miejsce dostawy:
a) Stacja Uzdatniania Wody
39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52
b) Oczyszczalnia Ścieków
39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52.

4. Dostawa na koszt i ryzyko własne Wykonawcy.
5. Opakowania zwrotne muszą spełniać wymogi umowy ADR.
Puste opakowania będą zwracane przy realizacji kolejnych dostaw.
6. Każda partia dostawy winna posiadać świadectwo jakości produktu, instrukcję
bezpieczeństwa transportu drogowego, kartę charakterystyki.
7. Wskazane w ust. 1 i 2 ilości związków chemicznych należy traktować jako szacunkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w
czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od
szacowanych ilości. Prognozowane ilości dostarczanych związków chemicznych mają
jedynie charakter orientacyjny służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu środków chemicznych w
podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie
wykonania przez Zamawiającego zakupu w przewidywanych ilościach środków
chemicznych.
8. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień e-mailowych lub telefonicznych składanych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.
9. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w terminie określonym w formularzu ofertowym, od chwili złożenia zamówienia, przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz
wysoką jakość dostarczanych środków chemicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

Wrzawska 9
Gorzyce 39-432
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
Wrzawska 9
Gorzyce 39-432
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in