„Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 8 części” – nr postępowania 150/20

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w części III SIWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo do niewykorzystania całkowitego wynagrodzenia wskazanego w umowie, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający odnotuje mniejsze potrzeby ich realizacji.
Wykonawca musi być dyspozycyjny 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Wykonawca
w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu telefony kontaktowe czynne całodobowo.
2. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- zbieranie martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in