NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY KLUCZE NA OKRES OD 01 STYCZNIA 2021r. do 31 GRUDNIA 2022r.

» Notice description

.1. Zamówienie dzieli się na 2 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
1.1. Część 01 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515400-7,
CPV 66515000-3),
(b) Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV – 66515400-7,
CPV 66515000-3)
(c) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w związku z prowadzoną działalnoscią i posiadanym mieniem (CPV 66516000-0),
3.1.2. Część 02 zamówienia:
(a) Obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV - 66516100-1)
(b) Ubezpieczenie auto – casco (CPV 66514110-0)
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).
3.2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.
3.3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895).
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
3.5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części Zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in