Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”, tj. pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych oraz pracowni językowych.
Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych :
Zadanie nr 1
Dostawa pomocy dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zadanie nr 2
Dostawa mebli szkolnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zadanie nr 3
Dostawa wyposażenia do pracowni językowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które dany Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybrane przez siebie.
Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz cenowy (odpowiedni dla danej części zamówienia– załącznik nr 1 A, B, C).
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny, funkcjonujący bez żadnych zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jego przeznaczenia (jeżeli dotyczy), które zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.
Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać: instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancje, licencje, certyfikaty, atesty (jeżeli dotyczy).
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (także wniesiony do odpowiedniej pracowni) przez Wykonawcę do szkoły, w której znajduje się pracownia i zainstalowany lub zamontowany zgodnie z jego charakterem i właściwością. W związku z powyższym koszt dostawy i montażu należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Miejscem realizacji zamówienia są szkoły (zgodnie z załącznikiem nr 2) :
- Szkoła Podstawowa Krzywej – Krzywa 52, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Okmianach – Okmiany 65, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie – Stary Łom 42, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach – Niedźwiedzice 16, 59-225 Chojnów
- Szkoła Podstawowa w Rokitkach – Rokitki 32a, 59-225 Chojnów
Dostawy nastąpią w terminie uzgodnionym przez strony.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wykonywanej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte i kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozwiązania równoważne
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Fabryczna 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in