SVA/U/4620-58/2020: Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na kompleksach wojskowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na kompleksach wojskowych.
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części:

Część 1 – Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych (aktualizacja mapy zasadniczej o klauzuli tajności „Zastrzeżone”) obejmujących swym zakresem kompleksy wojskowe K-672 i K-675 w m. Giżycko oraz fragment K-591 w m. Orzysz oraz prac geodezyjnych niezbędnych do wykonania ww. map.
Mapy do celów projektowych obejmować będą tereny o powierzchniach:
1) K-675 Giżycko – około 8,99 ha (zakres zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy),
2) K-672 Giżycko – około 5,99 ha (zakres zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy),
3) K-591 Orzysz (fragment) – około 1,00 ha (zakres zgodnie z załącznikiem nr 8 do umowy).
Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych należy dostarczyć w ilości:
- 9 egzemplarzy na K-675 Giżycko, K591 Orzysz,
- 18 egzemplarzy na K-672 Giżycko,
- 1 egzemplarz w formie cyfrowej (pliki .dxf i .pdf) na płycie CD/DVD na każdy kompleks.
Opracowania geodezyjne winny posiadać potwierdzenie przyjęcia dokumentacji technicznej powstałej w wyniku realizacji zamówienia do Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie wraz z datą przyjęcia.

Część 2 – Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych (aktualizacja mapy zasadniczej o klauzuli tajności „Zastrzeżone”) obejmujących swym zakresem kompleks wojskowy K-332 w m. Szeroki Bór oraz prac geodezyjnych niezbędnych do wykonania ww. map.
Mapy do celów projektowych obejmować będą tereny o powierzchniach:
1) K-332 Szeroki Bór Piski – około 8,28 ha (zakres zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy).
Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych należy dostarczyć w ilości:
- 9 egzemplarzy na K-332 Szeroki Bór Piski,
- 1 egzemplarz w formie cyfrowej (pliki .dxf i .pdf) na płycie CD/DVD na każdy kompleks.
Opracowania geodezyjne winny posiadać potwierdzenie przyjęcia dokumentacji technicznej powstałej w wyniku realizacji zamówienia do Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie wraz z datą przyjęcia.

Wymagania dotyczące obu części:
Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, a także zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi.

W związku z wykonywaniem robót na terenie jednostki wojskowej brak jest możliwości realizacji robót po godz. 1500 oraz w soboty, wejście i wjazd dla osób realizujących zadanie po dostarczeniu danych osobowych – wykaz imienny z numerem dowodu osobistego pracownika i zdjęciem.

Miejscem robót będzie teren zamknięty zatem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742). – wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia powinny posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Części 1 i 2).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in