Dostawa paliw płynnych w roku 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw do pojazdów służbowych i maszyn użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie w roku 2021, rozliczna bezgotówkowo. 2. Prognozowane ilości dostaw: benzyna bezołowiowa 95 - prognozowana ilość: 3 000 litrów; olej napędowy – prognozowana ilość: 25 000 litrów. Wskazane ilości poszczególnych paliw są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.3. Wyżej wymienione paliwa winny spełniać wymagania jakościowe określone obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany między asortymentem przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy poszczególnych rodzajów paliw w ilości większej lub mniejszej niż wskazana w ust. 2 (wg aktualnych potrzeb). 5. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych: 09100000-0 – paliwa; 09132100-4 – benzyna bezołowiowa; 09134100-8 – olej napędowy. 6. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy wskazanej w ust. 2 łącznej ilości paliwa. 7. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) . 8. Cena sprzedaży paliwa ustalona dla poszczególnych tankowań nie może być wyższa niż cena sprzedaży obowiązująca w chwili tankowania pomniejszona o rabat zaoferowany przez Wykonawcę (w ofercie).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. K. Mrongowiusza 2
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
ul. K. Mrongowiusza 2
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in