Przetarg nieograniczony na usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający adresy posesji, powierzchnię sprzątania określają:
a) załącznik nr 1 do SIWZ – odnoszący się do sprzątania w budynkach (odpowiednio dla każdego zadania oddzielnie załącznik nr 1a – zadanie 1, załącznik nr 1b – zadanie 2, załącznik nr 1c – zadanie 3, załącznik nr 1d – zadanie 3)
b) załącznik nr 2 do SIWZ – odnoszący się do sprzątania terenów zewnętrznych (odpowiednio dla każdego zadania oddzielnie załącznik nr 2a – zadanie 1, załącznik nr 2b – zadanie 2, załącznik nr 2c – zadanie 3, załącznik nr 2d – zadanie 3)
3. Na zakres usług objętych niniejszym zamówieniem składa się stałe utrzymanie czystości w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności polegające na:
a) zamiataniu klatek schodowych – 3 razy w tygodniu,
b) myciu klatek schodowych, parapetów, pochwytów balustrad, drzwi wejściowych, numerów budynków oraz pomieszczeń wspólnego użytku – 3 razy w tygodniu,
c) zamiataniu korytarzy piwnicznych, strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń wspólnego użytku mieszkańców – 1 raz w miesiącu,
d) myciu okien (w tym piwnicznych) wraz z ramami, skrzynek pocztowych i reklamowych, gablot ogłoszeniowych, kasetonów domofonowych, kloszy lamp, grzejników oraz lamperii – 1 raz na kwartał (w ostatnich dwóch tygodniach kwartału),
e) bieżącym zgłaszaniu Zamawiającemu wszelkich zauważonych awarii, usterek wynikających z eksploatacji budynku, w tym informacji w zakresie tworzenia się sopli oraz nawisów śnieżnych na budynkach Gminy Opole, nieterminowego wywozu nieczystości przez firmę wykonującą te usługi oraz braku pojemników na odpady komunalne lub niewystarczającej ilości pojemników,
f) zamieszczaniu na klatkach schodowych harmonogramów wykonywania prac sporządzonych przez Wykonawcę oraz regulaminów porządku domowego i innych ogłoszeń dostarczonych przez Zamawiającego,
g) bieżącym usuwaniu zbędnych ogłoszeń, plakatów itp. z drzwi wejściowych, ścian, elewacji budynków Gminy Opole.
4. Na zakres usług objętych niniejszym zamówieniem składa się stałe utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, w szczególności polegające na:
a) usuwaniu chwastów i trawy rosnących na rabatach, przy elewacji budynków oraz z chodników i krawężników – na bieżąco, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
b) sprzątaniu placów zabaw w szczególności: usuwanie odchodów zwierzęcych i innych nieczystości, opróżnianiu koszy na śmieci, zamiataniu, grabieniu - na bieżąco nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
c) sprzątaniu, grabieniu i zamiataniu terenów zewnętrznych wraz z usuwaniem z ich powierzchni
w szczególności wszelkich zanieczyszczeń komunalnych, opadłych i zalegających liści oraz gałęzi, opróżnianiu koszy na śmieci oraz pojemników na odchody zwierzęce - na bieżąco nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
d) bieżącym wywozie liści, gałęzi oraz innych nieczystości powstałych po wykonaniu prac porządkowych – najpóźniej w dniu wykonania prac,
e) myciu ławek urządzeń zabawowych oraz siłowych – 1 raz w miesiącu,
f) utrzymywaniu w czystości obudów śmietnikowych i czystości wokół pojemników (sprzątanie – zamiatanie) przynależnych do budynków Gminy Opole – na bieżąco, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
g) przeprowadzaniu dezynfekcji pojemników na odpady komunalne oraz obudów śmietnikowych przynależnych do budynków Gminy Opole – 1 raz na miesiąc,
h) przeprowadzaniu dezynfekcji pojemników na odchody zwierzęce – 1 raz w miesiącu,
i) bieżącym usuwaniu skutków gołoledzi i opadów śniegu z chodników, dojść do budynków i obudów śmietnikowych poprzez odgarnianie śniegu i posypywanie piaskiem - w dni robocze najpóźniej do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy najpóźniej do godz. 8:00,
j) ustawianiu skrzyń na piasek, uzupełnianiu ich piaskiem i zwożenie skrzyń po zakończonej akcji zimowej (zaopatrzenie w skrzynie i piasek należy do Wykonawcy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Ozimska 19
Opole 45-057
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
ul. Ozimska 19
Opole 45-057
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in