Dostawy warzyw i owoców świeżych do Szkoły Policji w Pile

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców świeżych do Szkoły Policji w Pile
w asortymencie w orientacyjnej ilości: 34 420 kg.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 03220000-9.
3. Szczegółowy wykaz i opis asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz szacowana ilość zamawianych produktów została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik ten stanowi jednocześnie Formularz cenowy, który stanowić będzie część oferty.
4. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Podane w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ilości są szacunkowe
i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach.
6. W nawiązaniu do art. 144 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50 % wynagrodzenia brutto, niezależnie od możliwości zmiany umowy wskazanej w § 7 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ (zmiany umowy związane z COVID-19). Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu towaru w tych ilościach.
7. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu dopuszczonymi do przewozu żywności.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
10. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
11. W dniu pierwszej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć informację dotyczącą alergenów zawartych w produktach objętych zamówieniem.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:30


» Location

Pl. Staszica 7
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Crops

» Buyer data

Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Agricultural and horticultural products, livestock category published on OnePlace in last 10 days.