Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Kruszwicy – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja urzędu – zakup serwerów, komputerów, oprogramowania”

» Notice description

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin wykonania zamówienia: 28.12.2020r.

Przedmiot zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż i dostarczenie………..: komputerów stacjonarnych, typu All in One wraz z oprogramowaniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 1a.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje prawo opcji tj. zakupi co najmniej 10, a maksymalnie 14 komputerów, w zależności od możliwości finansowych.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować sprzęt lub oprogramowanie równoważne. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
4. Dostarczony sprzęt musi być objęty minimum 3 letnią usługą gwarancyjną producenta, z czasem reakcji serwisu w miejscu instalacji następnego dnia roboczego od zgłoszenia i skutecznym czasem naprawy nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia, z opcją pozostawienia uszkodzonych nośników danych u Zamawiającego (Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów wymiany uszkodzonych nośników danych).
5. Serwis będzie realizowany przez producenta w jego autoryzowanym kanale serwisowym lub przez Wykonawcę jeżeli posiada autoryzację producenta do świadczenia usług gwarancyjnych. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych.
6. Wymagane jest oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokument potwierdzające załączyć do oferty.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej.
8. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na teren Polski i wyprodukowany w roku 2020.
9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia nieodpłatnie, własnym transportem, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Nadgoplańska 4
Kruszwica 88-150
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
Kruszwica 88-150
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in