Modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji oraz rozbudowie i przebudowie sali sportowej zamawiającego położonej w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99, obejmujące w szczególności: wykonanie modernizacji oraz rozbudowy i przebudowy sali sportowej, montaż paneli fotowoltaicznych do 50 KW na potrzeby oświetlenia, zagospodarowanie terenu poprzez budowę urządzeń lekkoatletycznych (bieżni lekkoatletycznej 3 torowej o łącznej długości 80 m, zeskoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska do siatkówki plażowej) i dwóch wiat, modernizację ścianki wspinaczkowej, montaż urządzeń małej architektury, w tym ławek i urządzeń placu zabaw oraz przygotowanie i utwardzenie terenu.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien w szczególności:
1) objąć kierownictwo budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia;
2) opracować, stosownie do potrzeb, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3) wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej;
4) wykonać dokumentację powykonawczą;
5) uzyskać, stosownie do potrzeb, w imieniu i na rzecz zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomić o zakończeniu budowy.

3. Wykonawca przed montażem paneli fotowoltaicznych na dachu sali sportowej wykona i przedłoży do akceptacji zamawiającego, uzgodnioną z rzeczoznawcą p.poż. ekspertyzę obliczeniowo-wytrzymałościową istniejącej konstrukcji z uwzględnieniem obciążenia powstałego z modułów ich ustawienia na dachu oraz obciążenia normowe wynikające z istniejącej konstrukcji pokrycia;- płyty panwiowe, projektowanego docieplenia i obciążeń zmiennych - wiatr i śnieg i obciążenie konstrukcją wsporczą dla panel.

4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z audytami energetycznymi stanowiącymi załącznik i część składową dokumentacji projektowej.

5. Montowane w ramach przedmiotu zamówienia materiały budowlane, urządzenia, maszyny, wyposażenie, powinny być jednakowe (takie same) w całym obiekcie.

6. Jeżeli jakość materiałów budowlanych, urządzeń, maszyn, wyposażenia i innych świadczeń wchodzących w zakresie przedmiotu zamówienia nie jest oznaczona przez właściwe przepisy, dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub umowę w sprawie zamówienia publicznego ani nie wynika z okoliczności, wykonawca powinien świadczyć rzeczy co najmniej średniej jakości. Świadczenie rzeczy niższej od średniej jakości uprawnia zamawiającego do domowy przyjęcia takich rzeczy.

7. Przedmiot zamówienia objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a w szczególności prace z branży ogólnobudowlanej, w tym prace rozbiórkowe, murowanie, tynkowanie, prace betoniarskie, wykonywanie suchych zabudów, prace wykończeniowe, prace malarskie, prace montażowe, prace z branży elektrycznej i teletechnicznej, w tym prace instalacyjne w zakresie budowy rozdzielni instalacji elektrycznych, montaż gniazdek, podłączanie i montaż urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji elektrycznej, prace z branży sanitarnej, w tym wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wraz z montażem niezbędnych urządzeń, z wyłączeniem kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi oraz prac geodezyjnych, powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

8. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020”, w związku z czym wykonawca powinien zamieszczać na dokumentach, które przygotowuje w związku z wykonywaniem zamówienia, informacje o udziale środków budżetu państwa we współfinansowaniu przedmiotu zamówienia oraz logotypy, które zostaną udostępnione wykonawcy przez zamawiającego niezwłocznie po udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i sposób wykonywania zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:15


» Location

Wojska Polskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Wojska Polskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in