Najem na okres 4 lat 12 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/ AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz 1 zespołu pojazdów fabrycznie nowych z pakietem ubezpieczeń OC/ AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B +E prawa jazdy oraz kategorię B z kodem 96

» Notice description

Zakres rzeczowy i ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest najem na okres 4 lat 12 stuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz 1 zespołu pojazdów fabrycznie nowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B+E prawa jazdy oraz kategorię B z kodem 96. 2) Wynajmowane pojazdy będą wykorzystywane do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. 3) Wynajmowane pojazdy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą dostarczenia, kompletne, wolne od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 4) Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą osobę. 5) Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, terminowego i kompletnego opłacania składek ubezpieczeniowych. Polisy na kolejne okresy należy dostarczyć zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed upływem okresu ubezpieczenia. 6) Z umowy ubezpieczenia wynikać musi, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko Zamawiającemu i osobom przez niego uprawnionym do korzystania z pojazdów. 7) Opis wymagań technicznych samochodów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Pojazdów. 8) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również cykliczna wymiana opon z letnich na zimowe i z zimowych na letnie w punkcie serwisowym wskazanym przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od zgłoszenia wymiany przez Zamawiającego. 9) Wszystkie samochody muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu z zatankowanymi co najmniej 10 litrami paliwa. 10) Wykonawca odpowiedzialny jest również za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami rocznymi, przeglądami okresowymi wynikającymi z wartości przebiegu pojazdu, naprawami dostarczanych samochodów, wymianą i przechowywaniem opon, likwidacją szkód. 11) Zamawiający ponosi wyłącznie koszty związane z bieżącą eksploatacją pojazdów takie jak : a) zakup paliwa, b) zakup płynów do spryskiwaczy, c) zakup przepalonych żarówek, d) mycie / czyszczenie. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 12) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w instalację elektryczną umożliwiającą montaż urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także wyposażenie pojazdów w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ. 13) Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania, czy dokona wymiany dostarczonych pojazdów (jeżeli tak to powinno to nastąpić w okresie pomiędzy 22 a 26 miesiącem użytkowania pojazdów przez Zamawiającego licząc od daty dostawy), na samochody fabrycznie nowe, tej samej marki i modelu oraz spełniające wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SIWZ i załącznikach. Ewentualna wymiana pojazdów nie będzie skutkowała powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku poniesienia dodatkowych kosztów, naliczeniem przez Wykonawce dodatkowych opłat, nie wpływnie również na wartość przedmiotu umowy. 14) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania stacji obsługi pojazdów zapewniającej obsługę serwisową pojazdów położonej w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia pierwszej dostawy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do siedziby Zamawiającego w następujących terminach : 1) 3 samochody przeznaczone do egzaminowania na kategorię B do 28 lutego 2021 roku 2) 3 samochody przeznaczone do egzaminowania na kategorię B do 30 kwietnia 2021 roku 3) 6 samochodów przeznaczone do egzaminowania na kategorię B do 30 czerwca 2021 roku 4) 1 zespół pojazdów przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B+E prawa jazdy oraz kategorię B z kodem 96 do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Zamawiający wymaga, aby samochody będące przedmiotem najmu spełniają wymogi dla pojazdów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania, w szczególności wynikające z : a) Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm. ) b) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1206 ) d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm. ) e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 d) postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazdy zgodne ze znowelizowanymi przepisami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Wiewiórcza 64
Białystok 15-532
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64
Białystok 15-532
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in