Dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.
2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
1) część I – dostawa żeli, płynów oraz dozowników do dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach zamówienia gwarantowanego,
– dostawa stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – 4 szt. – w ramach prawa opcji,
2) część II – dostawa maseczek i pozostałych środków ochrony w postaci: rękawic i kombinezonów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie - w ramach zamówienia gwarantowanego,
– dostawa przyłbic i termometrów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach prawa opcji.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie:
a) z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub obie części.
9) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 10-11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców.
10) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
12) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

al. "Solidarności" 127
Warszawa 00-898
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Sąd Okręgowy w Warszawie
al. "Solidarności" 127
Warszawa 00-898
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in