Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Abramów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, położonych na terenie Gminy Abramów oraz dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów w ilości 90 000 szt.
2. Szacunkowe ilości odpadów:
1) Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) – 295 Mg
2) Odpady z papieru, w tym tektura odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 17 Mg
3)Metale i tworzywa sztuczne ( w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe) – 65 Mg
4)Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 51,00 Mg
5) Bioodpady 7,00 Mg
6) Popiół – 45,00 Mg
7) Odpady wielkogabarytowe – 34,00 Mg
8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez względu na jego stan i kompletność)- 9,00 Mg
9) Zużyte opony samochodowe – 8 Mg
10) Zmieszane odpady z budowy, remontów – 37,00 Mg
11) Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych(tj. chemikalia, baterie i akumulatory, i inne ) – 0,30 Mg
12) przeterminowane leki – 0,10 Mg
13)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych- 0,010 Mg
14) odzież i tekstylia – 0,030 Mg

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Szkolna 2
Abramów 21-143
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Szkolna 2
Abramów 21-143
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in