Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na: „Zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie”.
Ilość kilogramów padłej zwierzyny przewidywanej do zebrania w 2021 roku wynosi : 4 000 kg.
Przedstawiona ilość jest ilością szacunkową .
Wyjazd bez podjęcia zwierzyny (w przypadku braku zgłoszonej zwierzyny na drodze , tj. Zamawiający zgłasza padłe zwierzę a Wykonawca po przyjeździe we wskazane miejsce stwierdza brak padłej zwierzyny) - przewidywana ilość km : 800.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien zapewnić:
a) środek łączności (tj. telefon) do całodobowego przyjmowania zgłoszeń o konieczności zebrania zwłok padłych zwierząt (w tym w dni wolne i świąteczne);
b) środek transportu wyposażony i oznakowany w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie pojazdów wykonujących czynności
na drodze. Transport powinien się odbywać samochodem przeznaczonym do przewozu padłych zwierząt, którego skrzynia ładunkowa jest zakryta i zabezpieczona przed wyciekami z pojazdu. Pojazd winien być utrzymany w czystości i dezynfekowany po każdym użyciu tj. przewozie padłych zwierząt. Środek transportu winien posiadać potwierdzenie wymogów w postaci „Decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającej prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportu, i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1”, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) lub Wykonawca złoży aktualne zaświadczenie wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, iż może on wykonywać prace w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
c) przynajmniej 2 osobową obsługę (wyposażoną w telefon komórkowy), przeszkoloną w zakresie usług prowadzonych pod ruchem drogowym;
d) prowadzenie usług w sposób bezpieczny dla użytkowników drogi i właścicieli posesji przyległych
do drogi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z tytułu prowadzonych usług.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

Gdańska 56
Czarnków 64-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie
Gdańska 56
Czarnków 64-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in