ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ RELACJI WIDZISZEWO-PONIN-KOBYLNIKI OD KM 0+000 DO KM 1+999,05 ODCINEK WIDZISZEWO-PONIN

» Notice description

1. Zadanie polega na :
- budowie drogi gminnej o szer. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, długości 1999,05 m, klasa drogi – D, kategoria przyjętego ruchu – KR3, z poboczami tłuczniowymi o szer. 1,0 m;
- budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 2 m;
- budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m;
- budowie zjazdów indywidualnych i publicznych;
- budowie rowów przydrożnych;
- budowie przepustów pod drogą oraz pod zjazdami;
- budowie murków oporowych;
- budowie odwodnienia;
- budowie oświetlenia ulicznego,
- przebudowie kolizji branży telekomunikacyjnej, energetycznej, instalacyjnej,
- wycince kolidującej zieleni.
Zestawienie projektowanych powierzchni:
- droga gminna: 12 250 m2
- ścieżka rowerowa: 3 600 m2
- chodnik z kostki betonowej: 370 m2
- zjazdy z kostki betonowej: 2 114 m2
- zatoka autobusowa z kostki betonowej: 115 m2
- pobocze tłuczniowe gr. 10 cm : 1416 m2
Na terenie inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne.
Pozwolenie od WWKZ na prowadzenie prac oraz nadzór nad tymi pracami – po stronie Zamawiającego.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- budowę kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 315 – 200 mm, litych, SN8, długość kolektora 428 m.
- budowę studni betonowych 1200 mm;
- budowę studzienek ściekowych 500 mm z osadnikiem;
- budowę wylotów z kratą zabezpieczającą na końcach kanalizacji deszczowej;
- wymianę odcinków przyłączy wodociągowych z rur PE oraz wymianę hydrantów nadziemnych i montaż studni wodomierzowych;
- przekładkę odcinka sieci gazowej z rur PE;
Zakres prac elektrycznych:
- przebudowa linii napowietrznej 4xAI50 ( wymiana 3 słupów);
- przebudowa linii kablowej SN 3xYHAKXS 70 mm2 ( ułożenie istniejącego kabla po nowej trasie);
- założenie rur dwudzielnych na istniejących odcinkach kabli nn SN;
- budowę oświetlenia typu LED na słupach aluminiowych ( 58 kpl + długość linii kablowej ok. 2240 m).
Zakres prac telekomunikacyjnych:
- przebudowa ciągu odcinka trasy linii kablowej światłowodowej;
- przebudowa trasy kabli doziemnych i ich zabezpieczenie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Młyńska 15
Kościan 64-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kościan
ul. Młyńska 15
Kościan 64-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in