Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 roku - Zadanie 1 – część północna; Zadanie 2 – część południowa.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na wykonaniu na ulicach miasta Bydgoszczy remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników.
Szczegółowy zakres dla poszczególnych części zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w:
1) opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), wspólnym dla obu zadań (części),
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), wspólnych dla obu zadań ( obu części),
3) wzorach kosztorysów ofertowych dla zadania 1 (części 1) zawierających przedmiary robót dla zamówienia podstawowego i dla prawa opcji, oraz dla zadania 2 (części 2) zawierającego przedmiary robót,
4) wzorze Umowy, wspólnym dla obu zadań (części),
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje dla zadania 1 (części 1) możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:30


» Location

Toruńska 174 A
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Toruńska 174 A
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in