Dostawę oprogramowania antywirusowego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z prawem do korzystania przez sądy z apelacji rzeszowskiej z terminem obowiązywania od 29.12.2020 r. do 28.12.2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z prawem do korzystania przez sądy z apelacji rzeszowskiej
z terminem obowiązywania od 29.12.2020 r. do 28.12.2021 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę przedłużenia licencji na oprogramowanie ESET Endpoint Security Suite lub dostawę oprogramowania równoważnego – 4 629 szt.
- dostawę licencji na oprogramowanie ESET Endpoint Security Suite lub dostawę oprogramowania równoważnego – 21 szt.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 do SIWZ.
Miejsce dostawy: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone oprogramowanie – zgodnie
z gwarancją producenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Specyfikację oprogramowania równoważnego zawiera Załącznik Nr 2 (odpowiednio 2.1-2.2) do SIWZ.
Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych/producentów, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane
w SIWZ. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Zamawiający uzna, za ważne cechy równoważności zgodność ze specyfikacją określoną w Załączniku Nr 2.2 do SIWZ (Specyfikacja oprogramowania równoważnego).
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca we własnym zakresie musi zapewnić odinstalowanie używanego aktualnie oprogramowania antywirusowego na wskazanych przez Zamawiającego stacjach oraz wdrożenie proponowanego oprogramowania:
- na serwerach zarządzających we wskazanych lokalizacjach,
- instalacji centralnego serwera licencji z możliwością zarządzania licencjami,
- na stacjach roboczych (systemy Windows, Linux, brak integracji z Active Directory)
- prace wdrożeniowe muszą zostać ukończone w terminie co najmniej 3 dni przed datą wygaśnięcia ważności licencji (wystawienia licencji), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
- przeszkolenie pracowników jednostek sądownictwa obsługujących serwer zarządzający (po 2 osoby w każdej jednostce sądownictwa) w zakresie instalacji, konfiguracji, obsługi serwera zarządzającego oraz zarządzania konfiguracją stacji roboczych w autoryzowanym centrum szkoleniowym w terminie co najmniej 3 dni przed datą ważności licencji (wystawienia licencji), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
W przypadku składania ofert zawierających rozwiązania równoważne Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kolumny 11 poprzez podanie dokładnej nazwy, producenta oprogramowania równoważnego w Załączniku Nr 2.1 do SIWZ.
Brak wypełnienia kolumny 11 Załącznika Nr 2.1 do SIWZ uznane zostanie za nie stosowanie rozwiązania równoważnego.
Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę jednakowego oprogramowania antywirusowego dla wszystkich sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej. Nie dopuszcza się zaoferowania różnych rozwiązań oprogramowania antywirusowego dla wskazanych sądów.
Ponadto (jeśli dotyczy), wraz z wykazem – Załącznikiem Nr 2.1 do SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymogu równoważności np. specyfikacje programu, katalogi, karty techniczne itp. Na podstawie w/w dokumentów Zamawiający – dokona sprawdzenia zaoferowanego rozwiązania równoważnego.
Jeżeli Zamawiający w toku badania ofert stwierdzi, że zaoferowane oprogramowanie nie spełnia wymagań równoważności, oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogi SIWZ i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Al. J. Piłsudskiego 28
Rzeszów 35-001
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Al. J. Piłsudskiego 28
Rzeszów 35-001
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in