Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

» Notice description

1. Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku tj. sprzedaż wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji lub przesyłu energii. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w szczególności nazwy i lokalizacje obiektów, przewidywane zużycie energii elektrycznej, rodzaje taryf, moc umowna -zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Załącznik nr 1 do SIWZ, Załączniku nr 3 do SIWZ i Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 SIWZ na okres 2 lat.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób ciągły przez okres 2 lat (tj. 24 miesiące), z tym że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów. Planowany termin obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

Poleska 89
Białystok 15-874
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Poleska 89
Białystok 15-874
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in