Zakup i dostawa serwera dla bazy danej Oracle 11g dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

» Notice description

§ 1. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę serwera dla bazy danych Oracle 11g zwanego dalej „urządzeniem”.
2. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz postanowieniami zawartymi w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ
3. Wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były fabrycznie nowe, pochodziły z legalnego kanału dystrybucji,
2) Wszystkie komponenty składowe serwera muszą być oznaczone i dedykowane przez producenta serwera oraz podlegać gwarancji producenta wraz z rozszerzonym serwisem gwarancyjnym.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia siłami własnymi, przy użyciu własnych środków, sprzętu i pracowników lub z pomocą podwykonawców w zakresie podanym w ofercie lub podmiotu udostępniającego zasoby,
4) Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania swoich pracowników, jak również podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którymi się posługuje,
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty uzyskania wszelkich informacje ponosi Wykonawca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in