Opróżnianie koszy na śmieci oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwała w 2021 roku

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci oraz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach ko-munikacji zbiorowej zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała.
Opróżnianie koszy na śmieci odbywać się będzie dwa razy w tygodniu w ponie-działki i piątki w godzinach dziennych, tj. od 600 do 1400, a jeżeli dzień sprzątania wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to w dzień roboczy następujący po dniu wolnym
Objęte zamówieniem kosze uliczne zlokalizowana są:
1) w obrębie przystanków komunikacji zbiorowej;
2) w obrębie ciągów pieszo-rowerowych;
3) na terenie ogólnodostępnych parków;
4) na terenie placów zabaw;
5) na terenie stadionów i kompleksów sportowych;
6) w miejscach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Bogu-chwała lub pozostających w jej zarządzie.
Szczegółowe zestawienie koszy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zakres prac do realizacji:
1) opróżnianie koszy na śmieci oraz zbieranie odpadów poza koszem w pro-mieniu min. 5 m od niego,
2) wymiana worków foliowych na śmieci w koszach bez wkładów metalowych przy każdorazowym opróżnieniu kosza (worki foliowe o pojemności nie mniejszej niż pojemność kosza na śmieci zapewnia Wykonawca);
3) utrzymanie koszy w należytym stanie technicznym, w tym niezwłoczne wy-konanie drobnych napraw w dniu zgłoszenia np.: wyprostowanie pochylo-nego kosza;
4) zbieranie dodatkowych worków z odpadami komunalnymi zlokalizowanymi w obrębie przystanku komunikacji zbiorowej lub ustawionego kosza uliczne-go. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia do-kumentacji fotograficznej zebranych dodatkowych worków z odpadami komunalnymi i sporządzenia protokołu określającego ilość zebranych odpa-dów. Dokumentacja fotograficzna musi pozwalać Zamawiającemu na iden-tyfikację lokalizacji ulicy lub nieruchomości przy której odpady zostały zło-żone. Protokół oraz dokumentację fotograficzną należy niezwłocznie prze-kazać Zamawiającemu osobiście lub na adres poczty elektronicznej pracow-nika odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją zadania;
5) wywóz zebranych odpadów komunalnych..

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:30


» Location

Suszyckich 33
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Boguchwała
Suszyckich 33
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in