Kredyt długoterminowy 1.285.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego 1.285.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
Szczegółowe warunki zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp:
1) Okres wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2020 r. w całości,
2) Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tuczna Nr IX/69/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,
3) Kredyt będzie przekazany na żądanie Zamawiającego, w całości na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
4) Okres karencji przy spłacie kredytu do 31.12.2021 r.,
5) Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2035 r.
6) Spłata odsetek miesięczna począwszy od pierwszego miesiąca, w którym wykorzystano transzę kredytu,
7) Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M na dzień 02.12.2020 r. powiększona o marżę Wykonawcy,
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów,
9) Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy,
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat,
11) Spłata kapitału nastąpi w 56 ratach kwartalnych w terminach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku w latach 2022 – 2035 wg. poniższego harmonogramu:
a) 2022 rok - 89.000,-zł w czterech równych ratach po 22.250,- zł każda
b) 2023 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
c) 2024 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
d) 2025 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
e) 2026 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
f) 2027 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,,
g) 2028 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
h) 2029 rok- 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda
i) 2030 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
j) 2031 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
k) 2032 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
l) 2033 rok- 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
m) 2034 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,
n) 2035 rok - 92.000,-zł w czterech równych ratach po 23.000,-zł każda,

12) Oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu stanowią koszty obsługi kredytu,
13) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie,
14) Za spłatę odsetek od rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego . Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
15) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy,
16) Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
17) Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracji wystawienia weksla In blanco),
18) Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych,
19) Waluta PLN.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

Tuczna 191 A
Tuczna 21-523
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Tuczna
Tuczna 191 A
Tuczna 21-523
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in